Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu

Phó giáo sư Phạm Dương Châu