Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu

Tiến sĩ Phạm Dương Hiếu tốt nghiệp tại Đại học tổng hợp Dankook, Hàn Quốc

Chuyên gia cấy ghép Implant

Hiện đang công tác tại khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà nội